Skader

Generelt

En ”skade” i forsikringssammenheng er en hendelse med økonomisk følge. Hendelser som ikke innebærer umiddelbart eller fremtidig  krav om erstatning under forsikringsavtale skal ikke meldes til forsikringsselskap.

Skader på kjøretøyer

Bilskader med berørt 3. part meldes til forsikringsselskap på standard skademeldingsskjema av sjåfør eller driftsenhet. Kjøretøy settes til reparasjon på verksted.  Takst foretas på verkstedet. Forsikringsavtalen kan gi dekning for redningsutgifter og utgift til erstatningskjøretøy. Dekning fremgår av forsikringsbeviset.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp med redning i forbindelse med skade,
ring Protector  24 13 18 88 (døgnbetjent)

Skademelding direkte til selskapet her.

Skader på eiendom

Brann-/vann- og innbruddskader meldes til intern eiendomsforvaltning som håndterer skademelding og forsikringsoppgjør.

Se rutinebeskrivelse her.

Skademelding direkte til selskapet her.

Ulykkesskader – barn og elever

Hendelser rapporteres normalt ikke til forsikringsselskapet.

Her er saksgangen

  • Kommunen registrerer skaden / melder til NAV (elever).
  • Oppstår det et krav som følge av skaden meldes kravet til Gjensidige og kommunen bekrefter hendelsen via kopi av NAV-skjema, skademelding /saksarkiv e.l.
    (Det er skade som skjer i oppholdstida/SFO som skal meldes NAV. Skoleveien er ikke omfattet av folketrygdens yrkesskadedekning, bare av forsikringen. Barnehagebarn er ikke omfattet av folketrygden, kun elever).
  • Gjensidige tar kontakt direkte med foresatte og evt. tannlege. Tannskader kan meldes Gjensidige også uten at det har oppstått krav, og selskapet vil da kontakte foresatte før fristen for krav (10 år) går ut. Tannskjema benyttes av Gjensidige ved behov.

Meld hendelsen til selskapet i disse tilfellene:

  • Ved dødsfall
  • Ved umiddelbare økonomiske krav ved skaden som ikke NAV dekker
  • Ved hendelser som med sikkerhet vil medføre varig invaliditet

Oppbevar skjema lokalt dersom det er fare for

  • at det skal vise seg senere at skaden medførte varig mén
  • at tannskader må utbedres etter at barnet har fylt 18 år

Her er skjema for melding eller registrering av skade.

Her er skjema for tannskade.

Yrkesskader, ulykkesskader – ansatte

Hendelser rapporteres ikke til forsikringsselskapet. Er hendelsen meldt NAV, eller på annen måte registrert i kommunen/fylkeskommunen, taper ikke skadelidte sitt eventuelle senere krav under forsikringsavtalen. Alle oppgjør håndteres av skadelidte direkte mot forsikringsselskapet i samarbeid med lege. Kommunen/fylkeskommunen kjøper forsikring, oppgir leverandør og bekrefter ansettelsesforhold.

Se leverandørens rutine for melding av skade

Hent skjema for skademelding

Dødsfall

Dødsfall meldes av arbeidsgiver til forsikringsselskapet på eget skjema med dokumentasjon etter egen rutine som fremgår av meldingssiden.

Skademelding direkte til selskapet her.

Erstatningskrav

Krav mot kommunen/fylkeskommunen behandles av ansvarlig ledelse som også fremmer krav under forsikringsavtalen mot selskapet. I tilfeller som kan resultere i krav, varsles forsikringsselskapet som kan bistå i tidlig håndtering av saken.

Kriminelle handlinger

Kriminelle handlinger – ut over mindre innbruddstyveri/skadeverk – som innebærer politianmeldelse, skal håndteres av ansvarlig ledelse.

_______

Spørsmål kan stilles til rådgiver på SoS-siden.